BERGEN NH – De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en LTO Noord (belangenbehartiger van boeren en tuinders) vragen de gemeente Bergen om verplaatsingsruimte aan te wijzen voor de bollenteelt. Dat moet volgens deze organisaties om te voorkomen dat het bollenareaal in het gebied nog verder slinkt.

In een brief aan de gemeente constateren de organisaties dat het areaal de afgelopen twee decennia is afgenomen met bijna 200 hectare tot zo’n 760 hectare. Daarmee is de kritische grens absoluut bereikt, vinden ze.

‘Ideaal startmoment’

Door de extra natuurambities, met name in de binnenduinrand en het beleid voor teeltvrije zones, komt de ruimte voor de bollen in de gemeente nog verder onder druk te staan. Om hierop tijdig in te spelen, zou de gemeente volgens de twee organisaties kwantatief maar vooral ook kwalitatief goede bollengrond moeten reserveren waar telers naartoe zouden kunnen verhuizen.

Door de uitwerking van de Omgevingsvisie en de doorvoering van gebiedsprogramma’s in de binnenduinrand is dít hiervoor het ideale startmoment, vinden KAVB en LTO Noord.

De organisaties geven in de brief aan te beseffen dat er bestuurlijke durf nodig is om ruimtelijk ‘buiten de bestaande lijntjes te kleuren’. Daarbij is het van belang om oog te hebben voor de bestaande agrarische structuur.

Als er voldoende compensatieruimte is, dan behoort herschikking van bedrijven in het bollenconcentratiegebied tot de mogelijkheden, aldus de KAVB en LTO Noord. ‘We bieden aan om samen met de gemeente en provincie een toekomstperspectief voor de bloembollenteelt uit te werken, waarbij borging van het huidige bollenareaal centraal staat.”

DoorRedactie