BERGEN – De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de participatiewet, de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning.

De raad bestaat uit een groep sociaal betrokken en actieve vrijwilligers, afkomstig uit alle kernen van de gemeente Bergen. Zij wil een brug zijn tussen de inwoners en de gemeente. Dat is de aanleiding om u, als inwoner, vanaf nu regelmatig te informeren over haar activiteiten.

Deze keer aandacht voor de sociaal teams in Bergen, De Egmonden en Schoorl. Als een inwoner om wat voor reden dan ook niet meer met eigen mogelijkheden, middelen, familie en vrienden het hoofd boven water kan houden is het sociaal team de plaats om de problemen te melden.

Vervolgens gaat een consulent van het team met de inwoner in gesprek en wordt contactpersoon. Gezamenlijk wordt de situatie in kaart gebracht en naar de juiste oplossing gezocht. Zo nodig wordt een ondersteuningsplan gemaakt, of voor verdere verwijzing gezorgd.

Onze raad beschouwt het sociaal team als de belangrijkste toegang tot antwoorden op vragen en problemen van de inwoners. We houden dan ook voortdurend een vinger aan de pols, door halfjaarlijks in gesprek te gaan met (de manager van) de sociaal teams. De afgelopen jaren is veel werk verzet om de sociaal teams vorm en bekendheid te geven.

Wij adviseerden om voldoende en kwalitatief goed opgeleid personeel aan te nemen en hen extra te ondersteunen met noodzakelijke middelen.

Ook adviseerden we de sociaal teams meer mandaat te geven om zelfstandig een hulpvraag af te handelen. Vaak komt een inwoner, maar ook de hulpverlener, onnodig in een bureaucratisch proces. De adviesraad zou graag zien dat er maatwerk wordt geleverd.

Geen standaardoplossing; maar beginnen met kijken wat nodig is voor deze inwoner en wat er samen bereikt kan worden. Daarna pas kijken waar het past binnen de wet- en regelgeving Meer informatie op: https://www.bergen-nh.nl/inwoners/ondersteuning-en-zorg/sociaal-team/ en (072) 8880000.