GEMEENTE BERGEN – Het college van Bergen heeft afgelopen week ingestemd met het bestemmingsplan Reparatie Duingebied en de bijbehorende Nota zienswijzen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 30 november 2017 voor zes weken ter inzage gelegen.

Er zijn drie zienswijzen op het plan ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot kleine wijzigingen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Duingebied zijn vier recreatiewoningen aan de Oude Heereweg in Schoorl bestemd als ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’.

De Raad van State heeft dit onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd. Daarom moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstellen. De gemeenteraad besloot op 29 september 2016 dat de recreatiewoningen de bestemming Natuur houden met voor alle eigenaren een persoonsgebonden overgangsrecht voor recreatief gebruik.

In dat geval mag een bepaald persoon een bepaald gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan voortzetten. Een persoonsgebonden overgangsrecht eindigt binnen een afzienbare periode en gaat niet over naar rechtsopvolgers.

Het college heeft besloten om niet van koers te veranderen en de recreatiewoningen – conform het raadsbesluit – in het bestemmingsplan de bestemming Natuur met persoonsgebonden overgangsrecht te geven.

Als dit bestemmingsplan wordt vastgesteld door de raad, dan heeft dit consequenties voor de handhavingsprocedure die momenteel loopt en waarover het college binnenkort een beslissing op bezwaar moet nemen.

De eigenaar van Oude Heereweg 3 heeft een verzoek om handhaving gedaan tegen de recreatiewoningen. De rechtbank stelde hem in het gelijk omdat er destijds geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage lag. Het college stelt dat er nu met de reparatie van het bestemmingsplan zicht op legalisatie is en dat er niet hoeft te worden gehandhaafd.

Dit collegevoorstel wordt op 8 mei besproken in de Commissie Bestemmingsplannen en op 31 mei behandeld in de gemeenteraad.