BERGEN – De bewoners verenigd in Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. hebben de indruk dat het gemeentebestuur zijn eigen ideeën wil doordrijven en weinig geneigd is te luisteren naar tegenargumenten vanuit de klankbordgroep, in het bijzonder met betrekking tot de bezwaren tegen een tweede fietspad.

Een programma van eisen zal volgens de planning op 12 mei in de raadscommissie worden behandeld en op 2 juni ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De vereniging heeft op dit voorstel gereageerd met in essentie het volgende commentaar:

Een fietspad aan beide zijden van de Eeuwigelaan is voor ons en voor de bewoners van de Eeuwigelaan volstrekt onaanvaardbaar. Zo nodig zal dit concept door de Vereniging in rechte worden bestreden.

Een fietspad, dat ook voor voetgangers wordt gebruikt is evenzeer onaanvaardbaar

Het huidige fietspad is ruim voldoende. Niet is aangetoond, dat het fietspad in zijn huidige vorm niet veilig zou zijn. Daar tegenover staat, dat een fietspad aan de zuidzijde een levensgevaarlijke situatie tot gevolg heeft voor de voetgangers en paardrijders.

Een smal voetpad tussen de bomenrij en de erfgrens is ook onaanvaardbaar. Deze strook is uitermate kwetsbaar door de aanwezigheid van de beschermde plant daslook of wilde ui (allium ursinum).

Bovendien wordt deze strook op talloze plaatsen door uitritten onderbroken, die dienen als standplaats voor geparkeerde auto’s.

Het huidige voetpad (waar geen auto’s geparkeerd mogen staan) moet gehandhaafd blijven. Daarbij komt, dat op de buitenste strook ook nog andere beplanting staat, en de cultuurhistorische zitbanken en bijbehorende afvalbakken.

Op het oostelijk deel van de Eeuwigelaan (waar geen huizen staan) ontbreekt de strook geheel.

Geef een reactie