BERGEN – De 7 in de raad vertegenwoordigde partijen hebben op vrijdag 21 maart de voormalige gemeentesecretaris, de heer Rolie Groninger aangesteld als informateur.

Met de opdracht te inventariseren welke mogelijkheden van coalitievorming c.q. collegevorming er zijn, rekeninghoudend met de verkiezingsuitslag.

Op basis van de bespreking van zijn verslag, zijn de volgende conclusies getrokken en afspraken gemaakt.

Alle partijen zijn zich meer dan bewust dat de gemeente Bergen behoefte heeft aan een daadkrachtig bestuur.

Er bestaat een gedeelde opinie dat zowel de hoge opkomst als de forse winst van de van Kies Lokaal geïnterpreteerd mogen worden als het gevolg van onvrede, een signaal dat door het toekomstige gemeentebestuur (college en raad) serieus genomen moet worden.

Alle partijen geven aan dat de winnaar van de verkiezingen, Kies Lokaal zitting dient te nemen in het nieuwe college.

D66 heeft, in vergelijking met 2010 meer stemmen gekregen.

Ook stemmen vrijwel alle partijen in met het aanblijven van de bestuurder voor de drie decentralisaties, de heer Mesu van het CDA.

Een college op basis van deze drie partijen, KL, D66, CDA kan rekenen op de steun van 12 van de 23 raadszetels.

Bij deze partijen, maar ook andere, bestaat de wens om een coalitie te vormen met een breder politiek draagvlak.

VVD wil zich na de forse nederlaag orienteren op het werk in de fractie.
Gemeentebelangen wil niet in een college met KiesLokaal daar zij politieke onstabiliteit verwachten.

Kies Lokaal heeft inmiddels een oriënterend gesprek gehad met PvdA. Ook met Groen Links is gesproken waarbij naast onderlinge persoonlijke verhoudingen ook programmatische onderwerpen aan de orde zijn gekomen.

Kies Lokaal gaat nu met CDA en D66 in gesprek om te onderzoeken of de partijen voldoende raakvlakken hebben om verder te formeren en om uiteindelijk gezamenlijk te komen tot de keuze van één partij ( of PvdA of GL) met wie zij een 4 partijen coalitie willen vormen.

Geef een reactie