BERGEN AAN ZEE – Het College van B&W besloot vandaag de vergunning voor de kap van 16,2 hectare dennenbos in het duingebied ten noorden van Bergen aan Zee te verlenen. Dat schrijft het college in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraadsleden.

PWN had in oktober vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitvoering van natuurherstelmaatregelen. Een onderdeel hiervan is de bomenkap op het Lange Vlak, bij de Verspyckweg. De werkzaamheden die PWN gaat uitvoeren, vloeien voort uit het beheerplan Natura-2000.

PWN zegt hierover: “Het dennenbos op deze plek nabij Bergen aan Zee blokkeert de wind en daarmee de aanvoer van zand en zout. Hierdoor gaat het open duin aan de windluwe oostkant van het bos snel achteruit. Teveel stikstofneerslag zorgt voor een extra bemesting en snelle verzuring van de bodem. Dit is nadelig voor planten en insecten.”

“Typische duinsoorten die juist van een schrale bodem houden, worden hierdoor verdrongen door snelgroeiende plantensoorten, vooral grassen en ook braam, brandnetel en Amerikaanse vogelkers. Dit leidt tot dichtgroei van de duinen, afname van biodiversiteit en een verzwakt duinecosysteem.”

Vergunning vereist

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is voor het kappen van bomen een vergunning van het college van burgemeester en wethouders vereist. Ook op grond van het bestemmingsplan ‘Duingebied’ is een omgevingsvergunning nodig in verband met verwijderen, kappen of rooien van bomen, het verwijderen van de stobben en het uitvoeren van grondbewerkingen.

Toetsing

Volgens het college heeft een onafhankelijk extern bureau een toetsing uitgevoerd op natuur- en landschapswaarden. Hieruit zou blijken dat geen sprake is van een onevenredige aantasting van natuurwaarden, landschappelijke waarden of cultuurhistorische waarden.

Ook heeft PWN een archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Dit is nodig om de werkzaamheden toelaatbaar te laten zijn, zo schrijft het bestemmingsplan voor. Uit de toetsing van dit onderzoek is gebleken dat er geen belemmering is voor het verstrekken van de vergunning, schrijft het college in de brief.

‘Wel is er een vervolgonderzoek nodig. Dit vervolgonderzoek kan later plaatsvinden. Het is als voorwaarde in de vergunning opgenomen.’

Het college had de kapvergunning kunnen wijzigen als dit niet in het belang zou zijn van ecologische waarden, landschappelijk- en stedenbouwkundige waarden, cultuurhistorische waarden, waarden voor recreatie en leefbaarheid, waarden van dorpsschoon en beeldbepalende waarden.

Ook hier bleek dat er geen gronden zijn voor weigering van de vergunning, aldus het college.

Compensatie

De volledige 16,2 hectare wordt gecompenseerd door aanplant van bos op een andere locatie, schrijft B&W. Compensatie na kap van bos in verband met het behalen van Natura 2000-doelen is een verplichting binnen de Bossenstrategie van het Rijk. Het Rijk heeft de uitvoering hiervan neergelegd bij de provincies.

Compensatie is waarschijnlijk voor een klein deel mogelijk binnen de gemeentegrenzen. De overige compensatie vindt elders plaats binnen de provincie.

Toegankelijkheid fietspad

PWN heeft toegezegd dat het fietspad in de te kappen bosgedeelten toegankelijk blijft. In de vergunning is dit als voorwaarde opgenomen.

Besluit

De vergunning ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage. In deze periode is er de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen.

Protest

Zie ook ons artikel van afgelopen dinsdag met meer informatie over dit onderwerp en het plan van de Duinstichting voor het organiseren van een protest-picknick.