BERGEN – Het Bergense college stemde dinsdag in met de actualisatie van het Parkeerbeleid en de uitvoeringsagenda. Dit parkeerbeleid wordt later dit jaar voorgelegd aan de commissie en de gemeenteraad.

Het voorstel is dat parkeren voor inwoners, ondernemers en hun klanten prioriteit krijgt. Anderen, zoals langparkeerders en dagrecreanten, kunnen op grotere afstand parkeren van de centrumgebieden van de dorpen en andere drukbezochte bestemmingen.

Milieuvriendelijke insteek’
“Door de maatregelen in het nieuwe parkeerbeleid wordt de leefbaarheid in de dorpen vergroot en de parkeeroverlast verkleind zonder dat dit ten koste gaat van bewoners en ondernemers in de dorpen”, aldus wethouder Erik Bekkering. Met het nieuwe parkeerbeleid wil het college de overlast in de dorpen en bij andere druk bezochte (toeristische) bestemmingen verminderen. Een ander doel is het gebruik van andere meer milieuvriendelijke vervoerwijzen te bevorderen. Hierdoor verwacht de gemeente een daling van het ‘parkeerzoekverkeer’ (bezoekers die met de auto een parkeerplaats zoeken) en draagt het parkeerbeleid bij aan de gemeentelijke klimaatambities.

Participatie
In oktober 2018 vroeg de gemeenteraad aan het college in een motie het parkeerbeleid te actualiseren. Inwoners en ondernemers zijn hierbij betrokken. Er was een expertmeeting, via een online-enquête konden bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun mening geven en er waren bewonersavonden. Bekkering: “Op deze manier is veel informatie opgehaald. Ook is gebleken dat er verschillende meningen waren. Het college heeft daarom ook zelf een afweging moeten maken. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met ambities op het gebied van klimaat, leefbaarheid en andere beleidsterreinen.”

Maatregelen op specifieke locaties
Parkeerregulering wordt alleen ingevoerd waar dat noodzakelijk is om de schaarse parkeerruimte te verdelen en bij hoge parkeerdruk. Het voorstel is dat betaald parkeren in Schoorl daarom in de winter doordeweeks vervalt, terwijl in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee betaald parkeren op weekenddagen wordt ingevoerd. Voor (dag)recreanten en andere langparkeerders wil het college onderzoek doen naar transferia aan de rand van de dorpen om met aanvullend vervoer verder te reizen. Eveneens worden er (extra) fietsparkeerplaatsen aangelegd.

Er komt een progressief tarievensysteem: het tarief loopt op naarmate men langer parkeert. Om concurrentie tussen dorpen te voorkomen blijft het college uitgaan van één parkeersystematiek voor de hele gemeente. Voor het gebruiksgemak worden parkeervergunningen verder gedigitaliseerd en de (digitale) parkeermogelijkheden uitgebreid. De informatievoorziening wordt verbeterd. Het vergunningensysteem en de gebiedsindeling wordt herzien zodat vergunninghouders zoveel mogelijk dicht bij woning of bedrijf kunnen parkeren.

In Egmond aan Zee wordt het parkeren van tractoren in het dorp gereguleerd door een vergunningensysteem. In Schoorl en Bergen worden veel bermen gebruikt om in te parkeren. Op plekken waar dit overlast oplevert, komen maatregelen. Dat wordt per situatie beoordeeld. In Bregtdorp (Schoorl) wordt nu met de bewoners onderzocht of een parkeervergunningengebied daar een optie is. Er komen meer parkeerplaatsen langs de Duinweg.