EGMOND – BERGEN – Op donderdag 31 maart is een extra vergadering van de Algemene Raadscommissie over de beoogde fusielocatie van de drie Egmondse voetbalclubs.

Het college stelt voor om het gebied ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef als voorkeurslocatie aan te wijzen, en het komende halfjaar de haalbaarheid verder te onderzoeken.

Wethouder Peter van Huissteden: “Deze locatie ligt het meest ideaal voor de drie Egmondse kernen en de leden van de drie voetbalclubs hebben ook al ingestemd met deze locatie.”

Het gaat nu om een zogenaamd principebesluit. Een definitief besluit staat gepland voor de gemeenteraadsvergadering op 15 december 2016.

In het kader van de haalbaarheid wordt een agrarisch onderzoek en een flora- en faunaonderzoek verricht, en een milieueffectrapportage opgesteld.

Daarnaast wordt de indeling van het sportpark uitgewerkt en het bestemmingsplan voorbereid. De kosten van de diverse onderzoeken zijn begroot op circa 110.000 euro.

Met de daadwerkelijke uitvoer van dit plan is een investering van ruim 4,5 miljoen euro gemoeid. Uitgangspunt is dat het sportcomplex wordt ingepast in het landschap.

“Het wordt een belangrijke sportaccommodatie en het nieuwe maatschappelijke en sociale hart van de Egmonden, daar heeft de gemeente geld voor over”, aldus de wethouder.

De gemeente heeft eerder aan Gedeputeerde Staten van de Provincie gevraagd of zij in principe zou kunnen instemmen met de locatie aan de Egmonderstraatweg.

In het antwoord staat dat GS nog niet met deze locatie kunnen instemmen maar dat zij de maatschappelijke noodzaak voor de fusie zien en zeer positief zijn over de mogelijke natuurontwikkeling op het huidige complex van Egmondia.

Daarnaast staat in het antwoord dat de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van de Provincie het met de gemeente eens is dat deze voorkeurslocatie geschikt is om de voetbalvelden op een goede manier ruimtelijk in te passen.

De gemeente heeft de opdracht gekregen om acht punten verder uit te werken.

Eén van de opdrachten is een het zoeken van extra bollengrond in de gemeente.Dit als compensatie van het verlies van grond bij de Egmonderstraatweg.

Het streven van de gemeente is samen met de provincie te bepalen welke stappen de komende maanden worden gezet en met welke doelstelling.

Geef een reactie