BERGEN – In de Raadsvergadering van donderdag werd de kadernota besproken. Deze nota bevat de plannen voor 2017 en 2020.

Kenmerkend was dat de coalitiepartijen het college prezen over de voortvarende aanpak van diverse zake. De raad ging akkoord met de nota maar komt op enkele onderwerpen nog terug bij de begroting 2017 als de plannen zijn voorzien van een financieel plaatje.

De Raad had bij de bespreking nog enkele wensen richting het college.

De Raad wil m.u.v. de VVD dat het college samen met Kranenburgh gaat onderzoeken of er een passende oplossing is voor de problemen van het depot, werkruimte en/of educatie.

De Raad wil unaniem dat het college met de provincie gaat praten over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Randweg en Sint Adelbertusweg. Wethouder Van Huissteden zegde toe dat hij gaat praten met de provincie.

Er was een verzoek van D66, Groen Links en Gemeentebelangen om per 1 januari 2017 de eigen bijdrage Dagbesteding te laten vervalen .

Wethouder Mesu gaf aan dit najaar met een voorstel te komen. Dit was echter niet voldoende vonden de indieners van het verzoek. De stemming over het verzoek leidde tot een patstelling. Er waren 11 raadsleden voor en 11 leden tegen. In de eerstkomende Raadsvergadering wordt er weer gestemd over het verzoek.

Een verzoek om bij het begin van het maken van plannen op het gebied van ruimtelijke ordening te onderzoeken over er draagvlak is bij de inwoners kreeg bijna volledige steun van de Raad.

Het CDA stemde niet in met het verzoek omdat wethouder Van Huissteden volgens het CDA duidelijk had gemaakt dat er thans diverse momenten zijn waarop de inwoners aan het woord komen. Dit is zowel bij de start als tijdens het proces van het maken van plannen.

Het CDA vindt dat het verzoek leidt tot nieuwe drempels in de voortgang van het proces.

Geef een reactie