BERGEN – De kustgemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Zandvoort, Bergen en Castricum zijn teleurgesteld in de nieuwe analyse van het kabinet over de effecten die de geplande windturbines hebben op toerisme en werkgelegenheid in de regio.

Dit laten zij weten in reactie op het verschijnen van een analyse die is opgesteld in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken.

Minister Kamp heeft een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) laten uitvoeren naar de effecten van het plaatsen van windturbines dicht op de Hollandse Kust.

Hierbij is volgens de kustgemeenten echter uitgegaan van onjuiste, verouderde aannames.

Zij hebben twee grote bezwaren tegen de uitgangspunten van de aanvullende analyse:

1. Het effect op het toerisme is berekend op basis van een visualisatie waarbij uit werd gegaan van 30 windturbines van 3MW op 23,5 km uit de kust. Dat strookt niet met de plannen van het kabinet.
In de plannen die nu voorliggen gaat het namelijk om honderden en veel hogere windturbines die dichter bij de kust staan.

2. Voor de berekening van de extra kosten voor IJmuiden-Ver zijn eveneens oude cijfers gebruikt. De Kustgemeenten hebben de minister hierop gewezen.

De gemeenten vinden dat zo een vertekend beeld ontstaat van de meerkosten en dus objectieve besluitvorming door de Tweede Kamer in de weg staat.

De kosten voor het opwekken van windenergie op zee nemen snel af. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen zeer snel.

De kustgemeenten zijn zich bewust dat plaatsing op IJmuiden-Ver extra kosten met zich meebrengt.

De vraag aan Nederland en aan de politiek is simpel: hoeveel is de oneindige blik over zee vanuit de kust Nederland waard? Een dergelijk besluit moet de politiek wel kunnen nemen op basis van de juiste cijfers.

Stichting Vrije Horizon laat aanvullend onderzoek uitvoeren naar de meerkosten van het plaatsen van windturbines op locatie IJmuiden-Ver. De verwachting is dat het onderzoek half april beschikbaar is.

Geef een reactie