EGMOND – Wethouder Van Huissteden heeft de bewoners rond het beoogde plek voor de voetbalden voor de fusie-voetclubclub in Egmond.

De werkgroep heeft als reactie de wethouder laten weten dat zij de bewoners adviseert niet te gaan.

U kunt nu hun antwoord aan de wethouder integraal lezen.

“Binnen de werkgroep Geen Ballen Maar Bollen hebben wij ons beraden over het al of niet deelnemen aan de informatieavond. Het is namelijk niet alleen een informatieavond maar u wilt ook van gedachten wisselen over de gewenste uitstraling van het nieuwe sportcomplex.

Zoals u weet zijn de omwonenden vrijwel unaniem tegen de komst van dit voetbalcomplex. Wij voelen ons daarin gesteun door de ruim 1100 ondertekenaars van de petitie op www.geenballenmaarbollen.nl

Wij vroegen ons dan ook af of deelnemen wel zinvol is of dat het ten zeerste moet worden afgeraden.

Door wel aan de discussie mee te doen en je mening te geven loop je immers het risico dat dit in een vervolgprocedure tegen je gebruikt gaat worden. “Hoe zo tegen? Je hebt toch meegepraat over de inrichting van het gebied en de gewenste uitstraling? “.

Ga je niet naar de informatie bijeenkomst dan kan dat ten onrechte tot de conclusie leiden dat de gemeente kennelijk een vrijbrief heeft om naar eigen inzicht de inrichting te bepalen.

Wij hebben de omwonenden uiteindelijk geadviseerd niet naar de informatieavond te gaan, maar slechts een kleine vertegenwoordiging af te vaardigen die zich voornamelijk zal laten informeren, maar geen mening over het gepresenteerde zal ventileren anders dan dat wij tegen de aanleg van een voetbalcomplex ten zuiden van de Egmonderstraatweg zijn.

Overigens zijn wij van mening dat het praten over de inrichting van het gebied erg prematuur is. Er is nog geen definitief besluit genomen door de gemeenteraad.

En op basis van uw mededelingen in de raadsvergadering van 14 april jl. moeten we constateren dat er voorlopig ook nog geen overeenstemming met de provincie is.

U zult het met ons eens zijn dat de omwonenden in de bestemmingsplanprocedure nog volop de kans krijgen hun zienswijze op de plannen in te dienen, en dat het niet naar de informatieavond gaan niet betekent dat je je recht op inspraak verliest.

Om uzelf te citeren: “Dan is het nog vroeg genoeg om er iets van te vinden.”

Geef een reactie