BERGEN – Op 18 juni 2024 ontving ISOB van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS toestemming om te besluiten dat de Lucebertschool en de Van Reenenschool per 1 augustus 2024 samen verder gaan in het gebouw van de huidige Lucebertschool. Daarmee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid voor alle betrokkenen.

De tekst loopt verder onder de foto.

Een fusie tussen twee scholen vergt altijd – zonder uitzondering – grote zorgvuldigheid en brede betrokkenheid. Het formele besluitvormingsproces is dan ook duidelijk geregeld. Een belangrijke voorwaarde voor een definitief fusiebesluit is dat de betrokken medezeggenschapsraden (MR’en) instemming verlenen aan het voorgenomen besluit daartoe. De MR van de Lucebertschool verleende die instemming deze winter. Dat gold niet voor de MR van de Van Reenenschool. Omdat ISOB van mening was dat er zwaarwegende omstandigheden waren die de fusie rechtvaardigden, zag ze zich genoodzaakt om deze zaak voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie die over medezeggenschapsaangelegenheden gaat.

Uitspraak van de geschillencommissie

Op 6 juni vond de zitting van de commissie plaats in Utrecht. De driehoofdige commissie had zich vooraf goed verdiept in het verzoek van ISOB en het verweerschrift van de MR van de Van Reenenschool. Tijdens de zitting bevroegen zij de MR en het bestuur hierover. Op basis van de aangeleverde stukken en de inhoud van de zitting kwamen zij tot hun uitspraak.
In die uitspraak concludeert de commissie dat de MR ‘niet in redelijkheid tot het onthouden van instemming aan het voorgenomen besluit heeft kunnen komen’. Daarom verleent de commissie ISOB toestemming om de fusie op locatie Zakedijkje per 1 augustus te realiseren. Met deze uitspraak gaat de fusie na de zomervakantie definitief door.

De tekst loopt verder onder de foto.

De huidige Van Reenenschool.

Duidelijkheid

Robert Smid, bestuurder van ISOB, is verheugd over de uitspraak. “Ouders en kinderen verdienden duidelijkheid en die hebben ze vandaag gekregen. Alle kinderen op de Lucebertschool en de Van Reenenschool kunnen na de zomer naar onze nieuwe, mooie openbare basisschool. Hiermee borgen we het voortbestaan van kwalitatief goed openbaar onderwijs in Bergen.”
Zo’n school verdient uiteraard een passende naam. Die naam zal de school volgend schooljaar kiezen, met hulp van ouders en leerlingen. De school start in augustus onder de ‘werknaam’ Openbare Bergense Basisschool.