EGMOND AAN DEN HOEF – De gemeente onderzoekt of op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg de fusie van de drie Egmondse voetbalverenigingen mogelijk is. Onderdeel van dit onderzoek is het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

De gemeenteraad besluit eind 2016 of de planologische procedure wordt opgestart of niet. Om een goede afweging te kunnen maken wordt nu onderzocht of deze locatie ook haalbaar is. Onderdeel van dit onderzoek zijn milieutechnische aspecten.

Omdat het beoogde sportcomplex naast het Noordhollands Duinreservaat ligt, dient een planMER te worden doorlopen. Het doel van een planMER is om inzicht te krijgen in alle milieuzaken en deze vervolgens op te nemen in een bestemmingsplan.

Voordat deze kunnen worden opgesteld, moet eerst het NRD worden opgesteld en ter inzage worden gelegd. In deze Notitie wordt beschreven hoe het milieuonderzoek wordt uitgevoerd.

De notitie ligt vanaf donderdag 28 juli voor vier weken, tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis aan de Jan Ligthartstraat in Alkmaar en op www.bergen-nh.nl. Tot 25 augustus kan men een zienswijze op de NRD schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 175, 1860 AD in Bergen.

In deze reactie kan men aangeven of er zaken missen in het milieuonderzoek of op een andere manier onderzocht moeten worden. Voor alle duidelijkheid: er kan nu enkel worden gereageerd op de NRD en niet op het plan op zich.

Dit is een formele stap in de procedure van het planMER. Nadat de NRD ter inzage heeft gelegen, gaat de gemeente verder met het planMER en het opstellen van het bestemmingsplan. Het feit dat de NRD ter inzage wordt gelegd, zegt nog niets over de keuze van de gemeenteraad.

Afhankelijk van wat de raad eind 2016 beslist, kan daarna de procedure worden gestart. In dat proces kan nog op verschillende momenten worden gereageerd op de plannen of een zienswijze worden ingediend.

Geef een reactie