BERGEN AAN ZEE – De gemeente Bergen geeft PWN nog geen vergunning voor de voorgenomen kap van dertienduizend dennen langs de Verspyckweg bij het Lange Vlak in Bergen aan Zee. PWN heeft de vergunningaanvraag opgeschort tot 28 februari. Een eerdere deadline was 17 februari. “Het streven is dat de gemeente voor die tijd de aanvraag afhandelt”, aldus een gemeentewoordvoerder. Meer tijd is nodig om het archeologisch onderzoek van de bodem te kunnen afronden. Dat is nodig om eventueel waardevolle spullen uit de grond te halen voordat de kapwerkzaamheden beginnen.

Ondertussen kondigt de Duinstichting een picknick aan als protest tegen de voorgenomen bomenkap. Deze picknick vindt plaats op zondag 12 maart.

‘Met kap biodiversiteit bevorderen’

Net als in een gedeelte van het bos in Schoorl wil PWN een deel van het bosgebied in Bergen aan Zee omvormen naar duingrasland. Volgens PWN zorgen de dennebomen ervoor dat de wind de aanvoer van zand en zout tegenhoudt, waardoor het open duin achter dit bos in kwaliteit achteruit gaat.

Door te weinig zand en zout vanaf de kust, komt er te veel stikstof in de bodem en wordt de bodem zuurder, stellen de provincie en PWN. Dit is een positieve omstandigheid voor snelgroeiende plantensoorten, maar deze verdringen andere duinsoorten. De kap zou nodig zijn om de biodeversiteit te bevorderen.

‘CO2, PFAS en onderstuiven van fietspaden’

De Duinstichting bestrijdt dit verhaal en is fel tegenstander van het volgens haar dreigende onrecht. “Dit is volstrekt onnodig, laat de natuur met rust. Het zijn zeer robuuste dennen, die nog decennia mee kunnen”, benadrukt voorzitter Kees de Bakker.

Verder hamert de Duinstichting erop dat bomen belangrijk zijn om CO2 op te nemen. Ook zou het meer open maken van de duinen ervoor zorgen dat de wind de schadelijke stof PFAS verder landinwaarts kan verspreiden.

Verder meent de stichting dat de bomenkap leidt tot het onderstuiven van fietspaden door zand en fijnstof. Dat is overigens eveneens het bezwaar van de Fietsersbond, Fietsplatform, ANWB en Wielersportbond NTFU. Zij pleiten voor een oplossing waarbij fietsers van de natuur kunnen blijven genieten “in plaats van erdoor verbannen te worden”, schreven ze onlangs in een persbericht.

De Duinstichting benadrukt ook dat de zeldzame en beschermde wespendief broedt in het bos in Bergen aan Zee. “In Oost-Nederland mochten plannen niet doorgaan omdat de wespendief daar territorium had. Dat zou hier toch ook niet mogelijk moeten zijn”, vindt De Bakker. Verder broeden volgens hem andere roofvogels in het gebied, zoals de buizerd en havik. “Laten we hopen dat hun huis blijft waar het hoort!”

Andere visie op afspraken

Ook is er een verschil van inzicht met de provincie Noord-Holland. De Duinstichting en de provincie hebben elk een ander verhaal als het gaat om afspraken die gemaakt zouden zijn over het al dan niet kappen van dennebomen in Bergen aan Zee.

De Duinstichting stelt dat met de provincie is afgesproken om tot het najaar van 2023 niet meer te kappen langs de kust. Doel hiervan zou zijn om eerst te kunnen onderzoeken wat het effect is op de biodiversiteit van de dennenkap in Schoorl, hier is begin 2021 een deel van het Van Steijnbos gekapt.

Maar gedepeputeerde Esther Rommel ontkent dat, laat een woordvoerder van de provincie weten. “Het klopt dat er in Schoorl in de eerste beheerplanperiode niet gekapt wordt. Maar dergelijke afspraken met de Duinstichting bestaan niét over het duingebied in Bergen.”

PWN: ‘Intensief proces doorlopen’

De woordvoerder van de provincie laat verder weten dat PWN, onder andere in samenspraak met de Duinstichting, een meerjaren beheerplan opstelt voor 2024 tot en met 2030. In dit plan wordt besloten op welke manier met de bossen om te gaan in het gebied.

Ook laat de provincie weten dat PWN intensief contact met de Duinstichting onderhoudt en dat de provincie, PWN en 21 betrokkenen “een intensief proces hebben doorlopen en spraken over de boskap.” Hiertoe behoren onder andere de gemeente Bergen, Stichting Duinehoud, Meerbomen.nl en de Duinstichting.

“Dat heeft vanaf 2019 geresulteerd in tenminste tien bijeenkomsten waarin met de stichting het gesprek is aangegaan over de plannen en de beweegredenen daarvoor”, aldus de provinciewoordvoerder. De Duinstichting bevestigt dit verhaal maar stelt dat “er onvoldoende naar ons geluisterd wordt.”

De Duinstichting betreurt het eveneens dat de gemeenteraad van Bergen niet de mogelijkheid heeft om over de omgevingsvergunning in discussie te gaan, vanwege een besluit hierover in een plaatselijke verordening uit 2019. Niet de gemeenteraad, maar het College van B&W heeft hierover de beslissingsbevoegdheid.

Archeologisch onderzoek

Een uitstel voor het verlenen van een kapvergunning voor het bos in Bergen aan Zee komt voor de tweede achtereenvolgende keer. Een eerdere vergunningaanvraag wees het College van B&W af, omdat het archeologisch onderzoek bij de aanvraag ontbrak.

Publieksvriendelijke actie

De Duinstichting nodigt alle tegenstanders van de bomenkap uit om op 12 maart om 13.00 uur met een picknickmantje naar de Verspyckweg in Bergen aan Zee te komen. “Dit wordt een publieksvriendelijke actie. We willen hier met elkaar lunchen en praten tot ongeveer 14.30 uur. We vormen dan ook een lange sliert mensen om op deze manier te laten weten dat we het niet eens zijn met deze kap door PWN van maar liefst 16,2 hectare aan bos”, aldus voorzitter Kees de Bakker.