BERGEN NH – In de gemeenteraad van Bergen heerst verdeeldheid over het wel of niet doorzetten van het huidige plan van projectontwikkelaar Bot Bot om te komen tot een nieuw Plein in het centrum van Bergen. De gemeenteraad van Bergen nam daarom donderdagavond nog geen besluit.

In het plan van Bot Bouw staan twee gebouwen ingetekend. Het L-gebouw omvat twintig appartementen. Het Pleingebouw krijgt negen woningen met op de begane grond winkels en horeca en daaronder een parkeergarage. In totaal zijn twaalf sociale koopwoningen gepland. De nieuwbouw moet deels komen op de plek van de Bakemaflat, die in maart vorig jaar is gesloopt. Maar ook wordt gebruikgemaakt van de ruimte van het winkelcentrum en de directe omgeving.

‘Te massaal’

Het plan kreeg de goedkeuring van KIES Lokaal, D66, PvdA en CDA. Zij vinden het vooral hoog tijd dat in Bergen woningbouw plaatsvindt omdat de woningnood groot is. Daarnaast vrezen ze dat het nog lang kan duren voordat de eerste schop in de grond gaat, mocht een besluit nu uitblijven. GroenLinks, VVD, Ons Dorp en Fractie Bruin nemen eveneens het belang van woningbouw serieus, maar willen het plan aanpassen. Zij vinden de gebouwen te massaal. Daarnaast vrezen ze dat er te weinig plein en groen overblijft.

Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen

In het raadsvoorstel stond de wens een zogenoemde ‘ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen (ontwerp VVGB) af te geven. In dat geval zou het plan ter inzage worden gelegd voor iedereen die wil reageren. De gemeenteraad kan daarna besluiten om al dan niet een Verklaring van Geen bedenkingen af te geven. Het college zou dan het mandaad krijgen om het plan door te zetten. Maar VVD, Fractie Bruin, Ons Dorp en GroenLinks kwamen met een aangepast voorstel (amendement). Zij stelden voor de ontwerp VVGB te weigeren “in het belang van een goede ruimtelijke ordening”.

Arend Jan van den Beld (VVD)

Wethouder Ernest Briët ontraadde dit voorstel: hij kwam met een andere optie naar voren. De gemeenteraad zou het raadsvoorstel kunnen afwijzen, waarna een ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning ter inzage zou kunnen worden gelegd. Mét argumenten van ruimtelijke aard. Ook dan zouden op het plan zienswijzen kunnen worden ingediend. De input van de inwoners kan dan mooi worden meegenomen in de verdere planvorming. Toch werd het amendement in stemming gebracht. Deze stemming staakte met tien voorstemmers en tien tegenstemmers.

Hoewel de verdeeldheid over het plan groot is, willen de fracties wel met het college, Bot Bouw en andere betrokkenen in overleg om te kijken of het plan geoptimaliseerd kan worden. Dat is ook het verhaal van de wethouder. Hij stelt dat Kennemer Wonen misschien wel huurwoningen wil realiseren, in plaats van de huidige koopwoningen. Hij gaf verder aan dat hele grote wijzigingen in dit stadium van de procedure niet mogelijk zijn. Doel is wel om het project meer draagkracht te geven. Dit overleg, ofwel ‘technische sessie’, zou dan voor de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering van 20 juni moeten plaatsvinden. Dit omdat de raad op 20 juni opnieuw stemt over het plan.

Bestuurscultuur

Diverse raadsfracties gaven aan teleurgesteld te zijn dat de gemeenteraad te verdeeld denkt over dit onderwerp. Ze verwezen naar hun eigen voornemen om te werken aan een betere bestuurscultuur en raadsbreed werken. Dat is tot nu toe goed gelukt, totdat vorige week tijdens de vergadering van de Algemene Raadscommissie bleek dat de onderlinge verhoudingen – voor wat betreft dit onderwerp – een deuk hadden opgelopen.