BERGEN NH – De onderzoekscommissie van de gemeente Bergen gaat getuigen oproepen voor een verhoor over een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en Het Bijzondere Huis. Deze overeenkomst heeft te maken met de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. De opgeroepen getuigen zijn voormalig wethouder Klaas Valkering, de gemeentesecretaris en burgemeester Lars Voskuil.

Het verhoor volgt op een vooronderzoek en vindt plaats op 17 juni. Het onderzoek is nodig omdat begin 2023 twijfels ontstonden over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Aanleiding hiervoor was de intentieovereenkomst. De gemeenteraad startte daarom het raadsonderzoek.

Bestuurscultuur

Hiermee gaf de gemeente tegelijkertijd gevolg aan de afspraak die de gemeenteraad na de verkiezingen in 2022 maakte. Het gaat hier om het verbeteren van de bestuurscultuur (zoals betere omgangsvormen), het borgen van het ordentelijk handelen van de gemeente en het nemen van verantwoordelijkheid, open en transparant, ook als er dingen niet zo goed gegaan zijn of gaan.

Een onderzoekscommissie vanuit de gemeenteraad is uitvoerder van het onderzoek, samen met onderzoeksbureau Necker. De commissie bestaat uit Mariella van Kranenburg, Peter van Huissteden, Froukje Krijtenburg, Roel Oudeboon en Alexandra Otto-van der Ende.

De tekst loopt onder de foto verder.

Klaas Valkering.

Openbaarheid van het dossier

In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en hebben interviews plaatsgevonden. De gemeenteraad van Bergen besloot op 23 mei om de stukken – die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek – openbaar te maken.

Na afloop van de wettelijke termijn voor het inbrengen van zienswijzen worden de stukken openbaar: in de praktijk betekent dat vanaf 8 juni. Zo kan iedereen zich – voordat de verhoren plaatsvinden – een beeld vormen van de aanleiding van het onderzoek. Mocht er een zienswijze worden ingediend tegen de opheffing van de geheimhouding, dan kan er vertraging optreden in het onderzoek.

Openbare verhoren

De onderzoekscommissie heeft de fase van het vooronderzoek afgerond en met instemming van de gemeenteraad besloten over te gaan tot de fase van het hoofdonderzoek. Hierin kan de commissie op grond van artikel 155c van de Gemeentewet getuigen oproepen voor een openbaar verhoor onder ede.

De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording, verificatie en om lessen te leren. Tijdens de verhoren worden geen conclusies getrokken. Na de verhoren gaat de onderzoekscommissie het onderzoeksrapport afronden en delen met de gemeenteraad.

De onderzoekscommissie heeft de verhoren gepland op maandag 17 juni. Deze verhoren zullen onder ede plaatsvinden en deze zijn openbaar. De openbare verhoren starten respectievelijk om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur en vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Bergen aan Molenweidtje 2 in Bergen.