BERGEN NH – Alle fracties van de gemeenteraad van Bergen hebben de wens uitgesproken om samen een raadsakkoord op te stellen, in plaats van een traditioneel coalitieakkoord. Dat meldt de gemeente Bergen vandaag, donderdag 3 juni.

Het raadsakkoord bevat de onderstaande elementen:

 1. Bestuurscultuur
  De raad wenst de komende vier jaar te gaan werken aan de bestuursstijl van de gemeente Bergen. Hierbij horen onderwerpen zoals houding en gedrag, normen en waarden, samenwerken, je houden aan afspraken en wat doe je als het mis gaat?
 2. Politieke onderwerpen
  Het raadsakkoord is een akkoord op procesniveau: wat wil de raad bespreken en hoe moeten die onderwerpen worden voorbereid?

  Er zijn vier categorieën onderwerpen:
  a. Onderwerpen waarbij het primaat bij de raad ligt.
  b. Onderwerpen die worden voorbereid onder de regie van het college: onderwerpen worden op de reguliere manier aan de agendacommissie aangeboden en de agendacommissie plaatst deze onderwerpen in het BOB- vergadermodel.
  c. Actuele onderwerpen die op dit moment politiek gevoelig zijn.
  d. Niet benoemde onderwerpen/ onvoorziene onderwerpen.

  Er is afgesproken dat vastgehouden wordt aan genomen besluiten. Tenzij er sprake is van ingrijpende wijzigingen van doorslaggevende betekenis in de omstandigheden (wettelijk, rechterlijke uitspraken of overige ontwikkelingen van maatschappelijk belang, inclusief maar niet beperkt tot financiële ontwikkelingen, voortschrijdend inzicht, behoefte etcetera.) Deze gewijzigde omstandigheden worden altijd besproken in de raad. Hiermee blijft de raad consistent in de bestuurlijke besluitvorming. Eerder genomen besluiten worden niet meer ter discussie gesteld. Bij deze afspraken
  steunen de fracties in de raad elkaar en wordt het bespreekbaar gemaakt als er onduidelijkheden zijn.
 3. Burgerparticipatie
  Het recent vastgestelde participatiebeleid is onderdeel van dit raadsakkoord, daarmee wordt de komende vier jaar gewerkt. Het beleid is goed. De fracties spreken af volgens dit beleid te gaan werken en deze werkwijze tussentijds te evalueren.
 1. Vorming college
  Het college krijgt op een andere manier vorm. Daarbij zijn de volgende punten van belang:
 • Het wordt een college met kandidaten die voortkomen uit partijen gecombineerd met wethouders van buiten. Alle kandidaten solliciteren naar de functie en worden op basis van competenties benoemd. Het college hoeft niet te steunen op een meerderheid in de raad.
 • Er worden vier wethouders aangesteld.
 • Er is sprake van diversiteit.
 • De wethouders vullen elkaar aan en zijn qua competenties in evenwicht en zijn een team. De wethouders versterken elkaar, er is synergie en men gunt elkaar wat.
 • Het college spreekt met één mond en is dienstbaar aan de hele raad.
 • De procedure voor werving en selectie wordt door een interne commissie gevoerd, begeleid door een externe deskundige.
 • Met de wethouders worden tijdens deze collegeperiode voortgangsgesprekken gevoerd.

Formatieproces

Zodra het wethoudersprofiel is vastgesteld en de selectiecommissie is samengesteld, gaat de wervingsprocedure van start. Hierover komt informatie te staan op de gemeentelijke website. De formateur doet tijdens een speciale raadsvergadering van 29 juni 2022 verslag van zijn bevindingen en van het formatieproces. Tijdens de raadsvergadering waarin de benoeming en installatie van de wethouders plaatsvindt, wordt ook het raadsakkoord vastgesteld. Daarvoor is op dit moment nog geen datum te geven.