BERGEN NH – Wethouder Yvonne Roos-Bakker: (links op de foto) “De vraag naar woningen is groot. Met deze prestatieafspraken verzekeren we voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen voor de inwoners van onze gemeente.”

De gemeente Bergen, wooncorporatie Kennemer Wonen en de Centrale Huurderskoepel intensiveren hun samenwerking om problemen op de huurwoningmarkt sneller aan te pakken. De woningnood is hoog, doorstroming stokt en wachtlijsten zijn lang. De partijen hebben prestatieafspraken gemaakt voor de jaren 2024 tot en met 2027 om samen te zorgen voor meer, betaalbare en energiezuinige huurwoningen voor de inwoners van Bergen.

Nieuw is dat partijen voor de eerste keer meerjarige afspraken maakten. Deze zijn op 7 december in Heiloo ondertekend door Krista Walter (bestuurder Kennemer Wonen), Yvonne Roos-Bakker (wethouder wonen), Marco Wiesehahn-Vrijman (wethouder sociaal domein) en Gerda Kuyper-Bruschke namens de Huurderskoepel.

Ook met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo heeft Kennemer Wonen meerjarige prestatieafspraken vastgelegd. “Wij zijn ontzettend blij met deze meerjarige afspraken. Er moet nog veel werk worden verzet, maar we doen dat samen. Samen maken wij het verschi”,’ aldus Krista Walter.

Nieuwbouw sociale huurwoningen

Het gaat om afspraken over onder meer nieuwbouw van sociale huur, betaalbaarheid en duurzaamheid. Zo hebben de gemeente Bergen en Kennemer Wonen de gezamenlijke ambitie vastgelegd om tot en met 2030 zo’n vijfhonderd nieuwe sociale huurwoningen neer te zetten voor huishoudens met een lager inkomen.

Dit zijn onder andere woningen bij het BSV-terrein (Park de Beeck), Overduin (Delversduin), Oosterkimschool, T&O locatie, Elkshove, Rabobank Schoorl en Petrusschool Groet. Hiervan worden ongeveer 285 woningen de komende vier jaar gebouwd.

De gemeente en Kennemer Wonen spannen zich in voor het versnellen van processen en procedures. Ook voeren ze elke vier maanden overleg over het oplossen van knelpunten en de voortgang van projecten. Daarnaast realiseren de gemeente Bergen en Kennemer Wonen gedurende de looptijd van deze prestatieafspraken ruim veertig middeldure huurwoningen op locatie Parck de Beeck.

Wethouder Yvonne Roos-Bakker: “De vraag naar woningen is groot. Met deze prestatieafspraken verzekeren we voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen voor de inwoners van onze gemeente.”

Financiële problemen voorkomen

De afspraken reiken verder dan alleen het uitbreiden van de huurwoningvoorraad. De sociale aspecten spelen net zo’n belangrijke rol. Denk daarbij aan het combineren van wonen en zorg, het aanpakken van eenzaamheid en het vroegtijdig signaleren van financiële problemen bij huurders om huisuitzetting zoveel mogelijk te voorkomen.

De gemeente Bergen en Kennemer Wonen zetten daarom onder meer de komende vier jaar samen in op preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening. Ook verkennen ze de mogelijkheden van een meer doelgerichte voorlichting en informatie-uitwisseling in samenwerking met Zaffier.

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman: “Met deze afspraken werken we samen toe naar een gezonde balans om enerzijds oog te houden voor elkaar en anderzijds mensen zo min mogelijk te beperken in hun dagelijkse doen en laten. Zo dragen we bij aan een veilige, vrije, maar ook betrokken leefomgeving.”

Huurwoningen verduurzamen

Op het gebied van duurzaamheid zijn eveneens afspraken vastgelegd. In Bergen bereidt Kennemer Wonen tot en met 2027 ongeveer 380 woningen voor op een gasloze toekomst. Om te zorgen dat huurders optimaal profiteren van de verduurzaming van hun woning, worden isolatiemaatregelen zonder huurverhoging voor de huurder uitgevoerd.

Huurdersorganisaties informeren huurders over de verduurzamingsmaatregelen en wat deze betekenen voor woonlasten en wooncomfort.

Samenwerking

Gerda Kuyper, voorzitter van de Huurderskoepel, is verheugd over de afspraken. “De uitspraak ‘samen maken wij het verschil’, is voor ons uit het hart gegrepen. Wij ervaren deze prestatieafspraken als een goede ontwikkeling en kijken positief naar de prachtige plannen die er liggen. Wij zijn ook blij met het grote aantal te bouwen sociale huurwoningen, die worden genoemd. Het zou heel mooi zijn als deze in de komende jaren worden gerealiseerd.”

(Tekst en foto: Flessenpost uit Bergen).