BERGEN/ UITGEEST/ CASTRICUM/ HEILOO – Een optimistisch geluid over de opwekking van duurzame energie in Noord-Holland Noord. Sinds de vaststelling van de Regionale Energiestrategie (RES), vorig jaar, is de bestaande en geplande opwekking van duurzame energie gestegen met 13 procent. Dat laat BUCH weten, een samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de RES, met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren. “De eerste RES-monitor ligt nu op tafel. De resultaten stemmen optimistisch”, laat een woordvoerder van de BUCH-organisatie weten.

Woensdag 9 november: online sessie

Wie geïnteresseerd is kan vanavond, woensdag 9 november, deelnemen aan een online sessie van 19.30 tot 21.30 uur. “De monitor wordt toegelicht, en welke lessen wij hieruit kunnen trekken.”

Ambitie

“De ambitie is om 3,6 TWh duurzame energie op te wekken in 2030. Daarvan heeft de energieregio Noord-Holland Noord er 2,2 TWh gerealiseerd. Sinds de vaststelling van de RES (versie 1.0) is er een stijging te zien van 13 procent in bestaande en geplande opwekking.”

De meeste duurzame energie wekt de regio tot nu toe op met windturbines op land. De Noord-Hollandse gemeenten willen dit vooral met zonne-energie verder invullen.

“Dat betekent meer zonnepanelen op daken en meer zonneweides. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden, blijkt uit de RES-monitor.”

Samenwerken aan groei

De groei van duurzame energieopwekking is het gezamenlijke doel van onder andere gemeenten, de provincie, het waterschap, ontwikkelaars en energiecoöperaties. Zij werken intensief samen aan deze missie, benadrukt BUCH.

Ook is er een samenwerking met Liander. “Om de groei te realiseren moeten er namelijk ook oplossingen komen voor de schaarste op het elektriciteitsnet.”

“Per zoekgebied is een inschatting gemaakt of er kansen zijn voor systeemefficiëntie. Bijvoorbeeld het beter benutten van restcapaciteit op bestaande netten, energievraag- en aanbod combineren of het clusteren van duurzame opwek-projecten.”

Omgeving betrekken

In Noord-Holland Noord liggen 43 zoekgebieden. Dit zijn gebieden waar ruimte is voor opwekking van duurzame energie op land. De meeste zoekgebieden zijn bestemd voor zonne-energie; daarnaast zijn er zes zoekgebieden voor wind. Bij de uitwerking van de zoekgebieden werkten de gemeenten samen met de omgeving.

Van de 43 zoekgebieden zijn er momenteel dertig in een verkennend stadium. Voor vijf zoekgebieden worden plannen ontwikkeld. Eén zoekgebied is in de ontwerpfase en zeven zoekgebieden zijn nog niet in voorbereiding.

Capaciteit elektriciteitsnet

De woordvoerder laat weten dat er op dit moment in Westfriesland een zoekgebied is dat direct kan worden aangesloten op het net. In andere gebieden wordt de netcapaciteit uitgebreid.

“De verwachting is dat 80 procent tussen 2023 en 2030 kan worden aangesloten. Voor het overige deel is de aansluitperiode nog onbekend, omdat deze afhankelijk is van meerdere factoren. Provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen op het net.”

Warmtevraag

De RES-monitor heeft ook vraag en aanbod van warmte geïnventariseerd. In alle regio’s komt het grootste gedeelte van de warmtevraag voort uit woningen. De meeste woningen werden in 2020 verwarmd met aardgas.

Tussen 2017 en 2020 is het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving jaarlijks met 2 procent gedaald. 3 procent van de woningen is aardgasvrij. Sinds 2017 is dit aandeel licht gestegen, voornamelijk dankzij nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting.

Op koers

De uitkomsten van de monitor worden aangeboden aan de colleges van de gemeenten, waterschappen en provincie, die vervolgens de volksvertegenwoordigers informeren.

In sessies met raadsleden, wethouders, stakeholders en geïnteresseerden gaat de RES werkgroep in gesprek over de vraag of ze op koers liggen richting 2030, of dat bijsturing nodig is.

Ook wordt aan dezelfde doelgroepen een vragenlijst uitgezet. Dit als input voor het voorgangsdocument van de RES van begin 2023.

Over de RES-monitor

In de zomer van 2021 hebben de gemeenteraden Noord-Holland Noord de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin staat dat de regio in 2030 3,6 TWh aan duurzame energie op land willen opwekken.

Hiervoor zijn zoekgebieden aangewezen. Dit zijn gebieden waar mogelijk duurzame energie opgewekt kan worden. In het uitvoeringsprogramma staat hoe de gemeenten, provincie en waterschap hier uitvoering aan geven. Eén van de afspraken is om de voortgang te monitoren.

De eerste RES monitor is uitgevoerd en geeft inzicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de
mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod. In de monitor staan naast de cijfers van Noord-Holland Noord ook de cijfers van de deelregio’s.

De RES-monitor is gebaseerd op reeds beschikbare informatie. De belangrijkste bronnen zijn de gebiedspaspoorten (RES-viewer), de Klimaatmonitor en het Warmtedataregister. Voor informatie over de elektriciteitsinfrastructuur is samengewerkt met de netbeheerder (Liander).

Meer informatie

De RES-viewer geeft actuele informatie per zoekgebied. Cijfers en meer informatie is te vinden in de RES-monitor. Aanmelden voor de online sessie op woensdag 9 november is nodig om erbij te kunnen zijn. Daarnaast is er ook een online enquête. Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen aangeven wat goed gaat, en wat nog aandacht behoeft.

*1 GWh staat gelijk aan 1 miljoen kWh. Een huishouden gebruikt gemiddeld 2479 kWh per
jaar (bron: www.milieucentraal.nl).

(Foto:  Energieregio Noord-Holland)