BERGEN – De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (werktitel BUCH) hebben de afgelopen maanden een verkenning gedaan naar samenwerking op ambtelijk niveau.

Hieruit blijkt dat het samenvoegen van de vier organisaties voordeel kan opleveren op de thema’s kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten.

Het samenvoegen wordt dit jaar verder uitgewerkt en doorgerekend.

Ondertussen gaan de organisaties de reeds bestaande samenwerkingen uitbreiden en intensiveren. Van fusie op gemeentelijk niveau is vooralsnog geen sprake.

Voor de vier gemeenten is het in hun huidige omvang vrijwel onmogelijk om alle huidige en nieuwe taken, voortkomend uit de taakopdracht vanuit het rijk en de bezuinigingen, zelfstandig uit te voeren.

Een verregaande samenwerking kan noodzakelijk zijn om toekomstbestendig te zijn en te blijven.

Mede hierom hebben de raden van de gemeente Heiloo, Bergen, Uitgeest en Castricum medio 2013 aan hun colleges gevraagd, al dan niet per motie, de mogelijkheden van samenwerking te verkennen.

Uitgangspunten voor de organisaties waren daarbij dat samenwerking in elk geval moet opleveren:
verminderen van de kwetsbaarheid,
verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en
beheersing van de kosten. De 3 K’s.

Aan het begin van de zomer werden drie pilotonderzoeken gestart.

Die betreffen de beleidsterreinen: Grijs en groen (‘alles in de openbare ruimte’), Organisatie Ontwikkeling (personeel en organisatie etc.), Klantcontactcentrum (publieksbalie etc.). Daarnaast werden ook projectgroepen ingesteld voor Visie in Samenhang en Beheer.

Het onderzoek is geheel door eigen mensen gedaan.

Voor deze onderzoeksgebieden is in kaart gebracht wat de ‘plussen’ zijn op de drie schaalniveaus ‘samenwerken’ (informatie- en kennisuitwisseling), ‘samendoen’ (op kleine schaal onderdelen samen uitvoeren) en ‘samenvoegen’ (organisatorische en/of juridische samenvoeging).

Samenvoegen levert de meeste plussen op voor alle drie de K’s. De voordelen op samendoen zijn beperkt, die op samenwerken marginaal.

Geef een reactie