BERGEN NH – De begroting 2022 van de gemeente Bergen heeft een omvang van 83 miljoen euro.

.
Net als vorig jaar is de begroting structureel sluitend. “De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld. Van den Beld: “In deze begroting worden de plannen voortgezet die zijn opgesteld in het formatieakkoord (2019-2022) en de focusagenda. We kiezen ervoor als lokale overheid om te investeren en daarmee mensen aan het werk te houden. Dat doen we door onze woningbouwprojecten voort te zetten, evenals de voetbalfusie, de herinrichting van de centra van Bergen en Schoorl en meerdere nieuwe schoolgebouwen. Daarnaast worden extra middelen vrijgemaakt voor onze economie, duurzaamheid en welzijnsbeleid.”

.
De begroting wordt gepresenteerd aan de vooravond van de gemeentelijke verkiezingen. Dat betekent dat deze beleidsarm is. Dit geeft een volgend college ruimte om de middelen in te zetten voor nieuw beleid, aldus een gemeentewoordvoerder.

.
Lokale lasten volgens het college van B&W:

*De rioolheffing daalt met 4%, de afvalstoffenheffing stijgt met 2% en de OZB met 7%.

*De woonlasten van huurders (afvalstoffenheffing en rioolheffing) dalen in deze begroting voor een meerpersoonshuishouden met € 2,- naar € 584,-.

De woonlasten voor woningeigenaren (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) stijgen in deze begroting voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde woning met € 29,- per jaar naar € 1.060,-.

De WOZ-waarden zorgen ervoor dat de OZB hoog is in Bergen. Daarbij moet worden gesteld dat het tarief dat Bergen hanteert nog altijdager is dan het landelijk gemiddelde.

Door het uitblijven van een nieuw kabinet heeft het college niet overal invloed op. Te denken valt aan de Wmo, de invoering van de Omgevingswet en het wel of niet structureel worden van de extra inkomsten jeugdhulp. In het sociaal domein is er mogelijk een tekort vanaf 2022.

De gemeenteraad besloot nog niet over de dorpshuizen – die vragen om groot onderhoud en een toekomstbestendige inrichting – en de oprichting van de SORA (regionaal participatiebedrijf). Volgens jaar buigt de gemeenteraad zich over de besluiten.

.
De begroting wordt op 14 oktober besproken in de Algemene raadscommissie en op 28 oktober in de gemeenteraad.