BERGEN – Begin 2014 is het splitsingsbeleid 2013 voor woningen in de bebouwde kom in werking getreden.

De gemeenteraad heeft gevraagd om een evaluatie van het beleid en daarnaast is beleid nodig voor het splitsen van woningen in het buitengebied. Daarom is het Splitsingsbeleid gemeente Bergen 2016 opgesteld.

Na de evaluatie is besloten om de regels binnen de bebouwde kom iets te verruimen. Deze verruimde regels gaan ook gelden voor het buitengebied, maar daar is nog iets meer mogelijk vanwege een andere stedenbouwkundige
opzet.

Het nieuwe Splitsingsbeleid kan worden ingezien bij de gemeente Bergen, Jan Ligthartstraat 4 in Bergen en het staat op www.bergen-nh.nl.

Reacties kunnen tot 18 augustus 2016 mondeling en schriftelijk worden ingediend bij de gemeente.

Na behandeling van de ingekomen inspraakreacties legt het college het beleid ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Nadat de raad het beleid heeft vastgesteld, wordt het beleid gepubliceerd.

Dat wordt pas als de nieuwe provinciale verordening in werking is getreden.

De huidige verordening van de provincie geeft namelijk op dit moment onvoldoende duidelijkheid. Er wordt een nieuwe verordening opgesteld. Deze wordt aan het einde van het jaar verwacht.

De provincie heeft wel alvast aangegeven in principe geen bezwaar te hebben tegen het splitsen van woningen in het buitengebied.

Geef een reactie