BERGEN – Donderdagavond heeft de Raad gesproken over het voorstel over de integratie van de activiteiten uit De Oorsprong in het dorpscentrum De Blinkerd.

De raadsleden brachten allen naar voren dat het op zich een triest gebeuren is dat de Oosprong gesloten wordt.

Zij waren wel van mening dat de laatste maanden de inspanningen van alle betrokkenen geleid heeft tot het voorstel.

Gemeentebelangen wilde de eenmalige financiering van 1 miljoen vervangen door een jaarlijkse subsidie van 100,000,–. De overige partijen steunden Gemeentebelangen niet.

Het amendement van de PVDA om de financiering van de aanpassing van de buitenruimte niet éénmalig te reglen maar via de gebruikelijke geleidelijke methode kreeg steun.

Het aangepaste voorstel werd met uitzondering van Gemeentebelangen aanvaard.

Er was volgens de Raad nog een knelpunt dat opgelost dient te worden.

Dit was de inbouw van het kleine Damtheater in de Blinkerd. De huidige toneelzaal in De Blinkerd is immers beduidend groter dan het intieme Damtheater.

Ook de inbreng van de inventaris van de Oorsprong in de Blinkerd vormt een knelpunt. Hier waren geen middelen voor beschikbaar.

De PVDA, CDA en D66 dienden daarom een motie in waarin het college werd opgedragen tezamen met alle betrokken partijen deze knelpunten in kaart te brengen en ook het financiële plaatje duidelijke te maken.

Na de toezegging van wethouder Hekker dat zij zou meewerken aan de uitvoering van het onderzoek stemden alle andere partijen in met de motie.

Geef een reactie